Algemene voorwaarden

algemeen

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met onze onderneming, onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden.

2. In de onderhavige tekst wordt ‘’klant’’ genoemd, degene die de bestelling of order geeft en ‘’leverancier’’ degene die het order aanvaardt en uitvoert.

3. De klant verklaart de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud in zijn geheel te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben voorrang op deze van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding van de leverancier.

prijsaanvragen, prijsaanduidingen

4. Een klant die een leverancier verzoekt een proef, model, ontwerp, tekst, film of welk voorbereidend werk ook te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt er zich toe nadien de bestelling aan de leverancier toe te vertrouwen of hem voor het geleverde werk te vergoeden.

5. Iedere prijsopgave is slechts bindend voor het aantal exemplaren dat oorspronkelijk wordt opgegeven.

bestellingen

6. Wie order of opdracht tot uitvoering geeft wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. De leverancier wijst hierin alle aansprakelijkheid tegenover derden af. De klant is tevens aansprakelijk voor de betaling van de rekeningen, zelfs indien de klant verzoekt deze aan derden te factureren en indien de leverancier hiermede heeft ingestemd.

7. De klant is tevens aansprakelijk voor inbreuken op de wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, reproductieve, artistiek of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde producten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart de leverancier uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijk gevolgen die hieruit zouden voortspruiten.

8. Bij laattijdige levering door de klant van teksten, tekeningen, beeldmateriaal of gelijkaardig, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door de leverancier afgewezen. Dit is tevens het geval bij ondernemingen voor wijzigingen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht geeft de leverancier het recht op recuperatie van alle kosten.

grafische opdrachten

proefdruk, aansprakelijkheid

9. De klant kan steeds verzoeken om een proefdruk van de uit te voeren bestelling. Deze kan geleverd worden in twee exemplaren, waarvan één gedateerd en met ‘’goed voor druk’’ eigenhandig geschreven en ondertekend, aan de leverancier wordt teruggezonden, waardoor alle verantwoordelijkheid omtrent fouten, weglatingen of gebreken uit hoofde van de leverancier vervallen. De proeven worden geleverd op gewoon papier. Proeven identiek aan de voorwaarden gesteld aan het eindproduct, worden afzonderlijk in rekening gebracht.

10. Keuze van lettertypes, bladschikking en vormgeving wordt aan het oordeel van de leverancier overgelaten, tenzij anders bedongen. Bij proefdruk aangebrachte wijzigingen die een verandering aan deze keuze betreffen of auteurscorrecties die een wijziging, verbetering of weglating betreffen, zullen extra kosten in rekening gebracht worden.

11. Een opdracht tot proefdruk dient steeds bij de prijsaanvraag vermeld te worden; vertraging opgelopen door proefdruk die niet op dit tijdstip werd opgegeven, valt buiten verantwoordelijkheid van de leverancier. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de correctie van de proefdruk binnen de drie werkdagen aan de leverancier teruggezonden.

12.Telefonische en mondeling meegedeelde verbeteringen worden bij betwisting erkend als zij schriftelijk werden bevestigd.

leveringstermijn

13. Laattijdig afleveren van teksten en modellen, correcties, drukproeven en dergelijke, door de klant alsmede het laattijdig geven van het order tot definitief afdrukken kan de leveringstermijn verlengen en de kosten verhogen.

14. Bij uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen, op schrift gezet bij de bestelling, begint de termijn te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op het overhandigen van alle materialen, teksten en documenten nodig om het werk te kunnen aanvangen.

15.Voor het uitvoeren van een werk, op verzoek van de klant binnen een kortere termijn dan welke normaal voorzien was, worden extra kosten in rekening gebracht.

toegestane afwijkingen

16. De leverancier dient zich te houden aan bepaalde voorwaarden voor toeleveringsbedrijven voor het inslaan van papier en andere materialen. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de klant en behandelen het aanmaken van papiersoorten, riemgewichten, afmetingen, geringe kleurverschillen, hoeveelheden en dergelijke. Daarom zijn volgende geringe afwijkingen steeds toegestaan:

a) Een speling van maximum 10 pct. meer of minder in oplage naargelang de grootte van de bestelling, in dikte van papier of karton, in het gewicht van de drukdragers. Eventuele meer exemplaren worden aan eenheidsprijs doorgerekend;

b) Lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, aanblik, satering, eenvormigheid, van voor- en achterzijde van de drukdragers zelfs indien zij voorkomen in eenzelfde levering of fabricatie of gedeelten ervan.

17. Bij ingewikkelde of moeilijke afwerking moet een verhoging van het toegelaten percentage worden toegestaan.

18. Volkomen overeenstemming van te reproduceren kleuren kan gezien de aanmaak en veranderlijkheid van inkten en inktgeving niet worden gewaarborgd. Een lichte afwijking moet worden toegestaan.

levering

19. De levering geschiedt ten huize van de leverancier. Verpakkingskosten en vervoerskosten zijn voor de rekening van de klant. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste vervoerregeling getroffen: wenst de klant een andere regeling dan zijn de meerkosten te zijnen laste.

20. De goederen reizen steeds voor risico van de klant. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of oponthoud, tenzij door zijn schuld of de schuld van zijn aangestelden of lasthebbers veroorzaakt.

21. Het in ontvangst nemen van de goederen zonder aantekening op de leveringsbon of verzendingsnota, geldt als bewijs van ontvangst in degelijke staat.

public relations

klachten

22. Op straf van verval van recht moet iedere klacht aangetekend en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen worden overgemaakt. De klant die de levering binnen deze acht dagen niet op zijn degelijkheid heeft onderzocht wordt verondersteld de levering conform de bestelling te hebben bevonden. De vorderingen op grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen een korte tijd na vaststelling van de gebreken.

23. Indien de klant nalaat levering te ontvangen, begint de termijn van acht dagen te lopen vanaf het ogenblik van de ontvangst van een afleveringsnota die geldt als bewijs van ontvangst in degelijke staat.

24. Gedeeltelijk benuttigen van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een gedeelte van de levering, geven de klant niet het recht tot afkeuring van het geheel. De leverancier behoudt zich het recht voor levering van goed uitgevoerd werk in de plaats van eventueel foutief werk.

verantwoordelijkheid

25. De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot de gedeeltelijke teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet conforme gedeelte van het order. De leverancier wijst alle verdere verantwoordelijkheid af, zo ook voor alle schade toegebracht aan personen of goederen door geleverde of verkochte koopwaar.

bevoegdheid

26. Elk geschil dat overeenkomt naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen beslecht worden door de rechtbank van het gebied waarin de onderneming van de leverancier is gevestigd. Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding. Wanneer de klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomsten beslecht door de rechtbank van de woonplaats van de consument.

rechten van intellectuele en industriële eigendom

27. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder het octrooirecht, het tekeningen- en modellenrecht, het merkenrecht en het auteursrecht, toe aan de leverancier. Indien voor de verkrijging van een dergelijk recht een depot of een registratie vereist is, dan is uitsluitend de leverancier tot het doen daarvan bevoegd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

28. Door de leverancier tot stand gebrachte rapporten, adviezen, teksten, (werk)tekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, reclameconcepten, slagzinnen, advertising properties, films, audio- en videopresentaties, computerbestanden en alle andere ten behoeve van het tot stand te brengen werk bestemde materialen, blijven ten allen tijde eigendom van de leverancier, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

29. De leverancier verleent aan de klant een exclusieve licentie tot het gebruik van het door haar voor de klant vervaardigde werk, voor zover dit het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging betreft, zulks overeenkomstig het bij de opdracht tussen partijen overeengekomen gebruik (periode, media, landen). Indien er bij het verstrekken van de opdracht geen afspraken zijn gemaakt over het gebruik, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het werk, waarvan de leverancier ten tijde van de opdrachtverstrekking redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat dit door de klant beoogd was. Indien hierover tussen partijen een verschil van mening ontstaat rust de bewijslast van het beoogde gebruik op de klant.

30. Indien de klant een ruimer gebruik van het werk wenst te maken dan oorspronkelijk was overeengekomen, dan zal de leverancier daarvoor toestemming verlenen. De leverancier is gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden, in het bijzonder voorwaarde dat de klant een aanvullende vergoeding voor het ruimere gebruik zal betalen.

31. Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier wijzigingen in het werk aan te brengen of te laten aanbrengen.

32. Indien de leverancier ten gevolge van wanbetaling een incassoprocedure in gang zet, is de leverancier gerechtigd de eventueel in mindering gebrachte kortingen als retourcommissie terug te vorderen.

33. In geen geval is de klant gerechtigd om (een deel van) de betaling op te schorten en is compensatie uitdrukkelijk uitgesloten.

web

34. De leverancier neemt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke 'downtime' van de door ons gehoste producten, vermits we zelf geen controle hebben over de goede werking hiervan en enkel de derde partij hiervoor verantwoordelijk kan zijn. Ook zijn we niet aansprakelijk voor de bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen. De leverancier kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door derden (hackers, crackers en anderen die misbruik maken van de geleverde producten). De leverancier behoudt zich het recht voor om bepaalde immateriële roerende goederen of diensten bij toeleveranciers aan te kopen bestemd voor wederverkoop.

35. De leverancier kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een technische, toevallige, opzettelijke, onopzettelijke, grove of nalatige fout van de toeleverancier. De leverancier verbindt zich ertoe ondersteuning en advies te geven aan de klant waar mogelijk en voorziet in passende stappen tegen de toeleverancier. De leverancier kan bovendien enkel aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van de klant voor de bewezen en werkelijk geleden schade die voortvloeit uit een vooraf gesloten overeenkomst. De eventuele schadevergoeding zal in geen geval groter zijn dan het totaalbedrag der diensten zoals zij werden gefactureerd aan de klant.

36. Zolang de geleverde diensten niet integraal werden betaald door de klant, blijven zij eigendom van de leverancier. De volledige broncode van het project, inclusief de daarop rustende vermogensrechten, doch exclusief de morele rechten - divulgatierecht (recht tot bekendmaking), een paterniteitsrecht (erkenning van vaderschap) en een integriteitsrecht (eerbied voor het werk)-, zal na algehele betaling van het project worden overgedragen van de leverancier naar de klant, weliswaar onder de voorwaarden en beperkingen zoals hieronder omschreven. Morele rechten zijn onvervreemdbaar, zoals gestipuleerd in de Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994. De leverancier zal steeds als oorspronkelijke auteur van het werk worden aangeduid. Onder volledige broncode dient te worden begrepen de volledige PHP-code, databases, beeld- en bronbestanden. Deze overdracht zal de klant in de mogelijkheid stellen nadien desgevallend de nodige aanpassingen door te voeren aan het project. Het is de klant echter verboden de broncode of onderdelen ervan op commerciële - of eender welke andere wijze door te geven of door te verkopen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming vanwege de leverancier. Ook zal de klant de hem overgedragen broncode niet ten commerciële titel mogen aanwenden als basis voor andere websites. De overdracht van de broncode is aldus strikt beperkt tot het project in kwestie.

37. De leverancier staat in voor de oplossing van alle gebreken die door een fout van de leverancier zijn ontstaan in het kader van een door haar geleverd project en die aan het licht zouden komen na de aflevering/oplevering van de producten of diensten in kwestie. Deze gebreken dienen door de klant schriftelijk en uitsluitend aangetekend gemeld te worden en dit uiterlijk 6 maanden na de oplevering/voltooiing van de diensten of producten. Na het verstrijken van deze termijn is de leverancier niet meer gehouden aan deze clausule. Voormelde gehoudenheid in hoofde van de leverancier komt te vervallen indien blijkt dat een andere ontwikkelaar aan het project werkt/heeft gewerkt. De leverancier zal tenslotte ter zake ook niet aangesproken kunnen worden door de klant indien blijkt dat de vastgestelde fouten het gevolg zijn van aanpassingen door de klant zelf uitgevoerd na overdracht van de broncode en voltooiing van het project door de leverancier. De eventuele kosten die in hoofde van de leverancier gepaard zijn gegaan met het opsporen van gebreken, waarvan achteraf blijkt dat zij te wijten zijn aan een derde/de klant zullen door de leverancier verhaald worden op de klant.

betaling

38. De leverancier heeft het recht een derde voorschot te vragen bij elke bestelling; een tweede derde kan gevraagd worden bij het order tot afdrukken; het saldo bij levering.

39. De factuur is betaalbaar, ter woonplaats van de leverancier, contant of op bepaalde termijn met een maximum van 30 dagen. Wissels, checks, mandaten, kwitanties en dergelijke, brengen hieraan geen afwijking.

40. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling, zonder dat enige akte nodig is. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling ten laste van de klant een intrest op van 1,5 procent/maand.

41. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende vijftien dagen na de aangetekende zending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 procent van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,00.

42. Bij facturatie van één of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de klant zich hierop niet beroepen om de betaling uit te stellen tot na de volledige levering. Bij gemis van de betaling van de factuur of één van de facturen op de vervaldag, behoudt de leverancier zicht het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die nog open staan en iedere bestelling of lopend contract te verbreken.

43. Indien op verzoek van de klant, de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering geschorst, zal de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik verrichte werk of stadium van uitvoering.

terugbetaling, annulaties en verplaatsingen

44. In geval van annulatie of verplaatsing van een voorstelling of evenement, verzorgt comma de terugbetaling of verzending van de nieuwe tickets indien de betaling gebeurde via rekeningen of de online payment provider van comma (MultiSafepay).

45. Wanneer de betaling gebeurde via de rekening of online payment provider van de organisator, neemt de organisator alle verantwoordelijkheid voor terugbetalingen, klachten en annulaties van reservaties.

46. Tickets worden enkel terugbetaald in geval van annulatie van het evenement. Bij foutieve en meervoudige betaling van reservaties neemt de organisator de verantwoordelijkheid tot terugbetaling van het verkeerdelijk betaalde bedrag. De bedrag van terugbetaling is steeds exclusief transactiekosten.

herroepingsrecht

47. Er is geen herroepingsrecht en u beschikt als koper niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht. In dit artikel wordt gesteld: 

“De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor (...) de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien” 

48. Online tickets vallen onder diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding in de zin van art. VI.53,12° WER. 

49. Omruilen en annulatie van reeds betaalde tickets is bijgevolg eveneens niet mogelijk.